17 grudnia 2018

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełnią następujące kryteria rekrutacji:

  • Status na rynku pracy (osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo lub pracująca i przebywająca na urlopie związanym z urodzeniem / wychowaniem dziecka 
  • Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy /zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia 
  • Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień rozpoczęcia przez r/o udziału w projekcie 
  • zamieszkiwanie na terenie G.M. Przemyśl lub pow. przemyskiego 

Dodatkowe punkty będą przyznawane w przypadku: 

  • Niepełnosprawność kandydata, 2-go rodzica, dziecka, rodzeństwa 
  • Wielodzietność 
  • Samotne wychowywanie dziecka 
  • Objęcie dziecka pieczą zastępczą
  • Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowo 

Like this article? Spread the word

Share Share Share Share

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie